จุดเด่นของหลักสูตร

  • สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน งานหล่อ งานอบชุบ งานเชื่อม งานทดสอบ
  • มีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
  • บัณฑิตมีงานทำ 100%

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักโลหะวิทยา (Metallurgists)

สายวิชาการ เช่น อาจารย์ ครูช่าง

วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer)

วิศวกรวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis Engineer)

วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)

วิศวกรประกันคุณภาพ (QA Engineer)

วิศวกรฝ่ายผลิต (Process Engineer)

วิศวกรการเชื่อม (Welding Engineer)

วิศวกรการกัดกร่อน (Corrosion Engineer)

ผู้ตรวจสอบ (In-service Inspection)

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000